Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van Autoschade Peters

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van Autoschade Peters bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Garantie en aansprakelijkheid

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door Autoschade Peters worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Autoschade Peters;
 2. de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; kalenderdag; een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten  gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Autoschade Peters in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 1. de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Autoschade Peters: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Autoschade Peters en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Autoschade Peters gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Autoschade Peters

Autoschade Peters

Kwinkweerd 117

7241 CW  Lochem

Tel: 0573 253030

Geopend van maandag t/m vrijdag 08:30 – 17:00 uur

E-mailadres: info@classicopel.net

KvK-nummer:  09091462

BTW nr: NL001647459B71

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autoschade Peters en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Autoschade Peters en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Autoschade Peters voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Autoschade Peters zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Autoschade Peters gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Autoschade Peters niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Autoschade Peters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Autoschade Peters is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Autoschade Peters passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving welke verloopt via de website website https://www.classicopel.net.  Middels https is door Digicert een beveiligingscertificaat afgegeven op de website. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Autoschade Peters daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Autoschade Peters kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Autoschade Peters op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Autoschade Peters zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst/product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Autoschade Peters waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product c.q. dienst voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Autoschade Peters mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Autoschade Peters mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Autoschade Peters hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Autoschade Peters
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Autoschade Peters. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Autoschade Peters verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Autoschade Peters niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Autoschade Peters aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Autoschade Peters bij herroeping

 1. Als Autoschade Peters de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Autoschade Peters vergoedt de betaling van de consument,  welke in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Autoschade Peters aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Autoschade Peters gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Autoschade Peters de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Autoschade Peters kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Autoschade Peters dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Autoschade Peters geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 4. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Autoschade Peters de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Autoschade Peters producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Autoschade Peters geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Autoschade Peters dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld zoals bij gebruikte producten (marge).

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Autoschade Peters staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Autoschade Peters, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Autoschade Peters kan doen gelden indien Autoschade Peters is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Autoschade Peters, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Autoschade Peters zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Autoschade Peters kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Autoschade Peters geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Autoschade Peters het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Autoschade Peters tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Autoschade Peters bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% tenzij via de website goederen worden besteld, hier wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Autoschade Peters te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Autoschade Peters is gewezen op de te late betaling en Autoschade Peters de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Autoschade Peters gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.Autoschade Peters kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Autoschade Peters beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij  Autoschade Peters.
 3. Bij Autoschade Peters ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Autoschade Peters binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Autoschade Peters in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Autoschade Peters en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 18 – Garantie en aansprakelijkheid
 

Geen garantie op spuitwerk, indien het te spuiten object, geschuurd, (voor) behandeld, geplamuurd of aan gelast is, door de cliënt of andere instantie zonder dat wij hebben kunnen zien hoe dit werk is uitgevoerd. Na het tijdstip van oplevering van het uitgevoerde werk is Autoschade Peters niet meer aansprakelijk voor gebreken tenzij de gebreken aan hem zijn toe te rekenen. Een gebrek in de prestatie van het uitgevoerde werk dient uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering van het werk aan Autoschade Peters schriftelijk dan wel via email kenbaar te worden gemaakt met duidelijk gespecificeerde tekst en foto’s. In geval van garantie dienen de werkzaamheden bij Autoschade Peters uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Autoschade Peters die aan Autoschade Peters  kan worden toegerekend, is elke aansprakelijkheid van Autoschade Peters  beperkt tot ten hoogste de hoogte van de factuur. Op de materialen die door Autoschade Peters worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, verwijst Autoschade Peters door naar de leverancier hiervan.

Garantie is niet overdraagbaar.
Auto`s  met name oldtimers waar over plaatwerk moet worden gespoten met oxidatie (roest) en deze delen gaan op korte termijn oxideren (roesten) is geen garantie, ook niet indien de delen van de binnenkant uit oxideren (roesten) dit toont zich normaler wijze als een blaar/blaren. We kunnen auto`s (bij) spuiten zonder kleurverschil, mits uitspuiten toegestaan. Enig kleurverschil zonder uitspuiten is normaal, dit komt omdat bij  auto`s vanaf 4 a 5 jaar de kleuren gaan verweren. Met name door de zon, sommige worden flets/vaal, andere kleuren worden veel donkerder. Zonder uitspuiten is Autoschade Peters dan ook niet aansprakelijk voor kleurverschillen, dit is normaal. Bij verborgen gebreken die tijdens het werk naar voren komen en niet gecalculeerd  zijn op de offerte, stellen we klanten op de hoogte van de meerprijs. Als de klant hier niet mee akkoord gaat, kunnen we de gebreken eventueel laten zitten en het werk hervatten, of het geleverde werk word betaald en het voertuig in deze staat terug geleverd. 

Parkeren  zowel op ons terrein, openbare weg of parkeerstrook gebeurd geheel op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor schade, beschadigingen en of aanrijdingen.

Tectyl/wax behandeling.
Roest is iets wat je liever niet ziet, sterker nog, metaal roest in principe altijd zodra het met zuurstof/vocht in aanraking komt, maar vaak heb je het  zelf niet in de hand. Roest ontstaat ook door weersomstandigheden maar ook door het gebruik en dus beweging in de carrosserie, maar om nou je auto elke keer te laten staan wanneer het slecht weer is of nooit te wassen?
Roest verspreidt zich erg snel en het vreet zich in de auto. Laat je auto zo snel mogelijk nadat deze bij ons is gespoten tectyleren c.q. wax behandeling geven, het voordeel is dat er geen bekleding etc in zit en het betreffende bedrijf overal makkelijk bij kan en je voorkomt extra kosten aangezien men anders delen moet gaat demonteren om ergens goed bij te kunnen. Er zijn bedrijven waarvan je periodiek een controle nadien kan laten doen en er een certificaat bij gaat geven. Zo voorkom je, of eigenlijk vertraag je het roestproces enorm.

Modeltekst voor herroeping

(Onderstaande tekst kopiëren en dan plakken in uw email of word document)

 

Autoschade Peters

Kwinkweerd 117

7241 CW  Lochem

info@classicopel.net

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.